0,00 € s DPH

Ochrana osobných údajov

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

Spoločnosť UNIVER Slovakia s.r.o. kladie dôraz na ochranu Vašich osobných údajov. Zhromažďujeme a spracovávame všetky osobné údaje výlučne v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, najmä v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).


Cieľom tohto vyhlásenia je informovať o spracovaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou webových stránok spoločnosti UNIVER Slovakia s.r.o. (www.aamarket.sk), ako aj o niektorých ďalších prípadoch spracovanie osobných údajov, kedy pri činnostiach spoločnosti UNIVER Slovakia s.r.o. dochádza k spracovaniu osobných údajov (napríklad zákazníkov v predajniach a pod.).

Správcom osobných údajov je spoločnosti UNIVER Slovakia s.r.o. so sídlom Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČ 35771879, zapísaná v obchodnom registri okresným súdom BAI, oddiel: Sro, vložka číslo 19566/B, (ďalej len "Správca").

Kontaktné údaje Správca sú:
§ - korespondenčná adresa: Partizánska cesta 106, 974 01 Banská Bystrica
§ - emailová adresa: info@universlovakia.sk
§ - telefonický kontakt: +421 484 188 610


1. Spracovanie údajov v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy
1.1 POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (ďalej len "Zmluva") medzi Vami ako zákazníkom, ak ste fyzická osoba (ďalej len "Subjekt údajov"), a Správcom ako druhou zmluvnou stranou Vás Správca informuje v zmysle čl. 13 GDPR o spracovaní osobných údajov, ku ktorému dôjde v súvislosti s uzavretím Zmluvy:
1.2 ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1.2.1. Správca spracováva osobné údaje získané od Subjektu údajov na základe Zmluvy uzatvárané prostredníctvom e-shopu, emailu, telefonického kontaktu alebo osobného kontaktu:
§ - meno a priezvisko;
§ - údaje spojené s dopravou (dodacia adresa)
§ - fakturačné údaje (IČO, DIČ, sídlo, údaj o plátci DPH);
§ - kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefón);
§ - údaje spojené s platbou (bankové spojenie);
§ - ďalšie informácie zodpovedajúce svojou povahou osobnému údaju, ktoré budú náhodne voľnou formou oznámené Subjektom údajov v objednávke či pri uzavretí zmluvy, bez toho, aby boli vyžadované Správcom;
    (spoločne ďalej len "Osobné údaje").
1.2.2. Osobné údaje Subjektu údajov spracováva Správca len pre nižšie uvedené účely a na základe týchto právnych základov v súlade s čl. 6 ods. 1 GDPR:
§ - plnenia Zmluvy, ktorá bola medzi Subjektom údajov a Správcom uzavretá;
§ - je to nevyhnutné na plnenie právnej povinnosti správcu (najmä povinností súvisiacich s ohlasovacou povinnosťou voči orgánom verejnej správy, vyplývajúcich z predpisov daňových a iných právnych predpisov);
    - ďalej bude emailová adresa Subjektu údajov použitá v súlade s oprávneným záujmom správcu pre zasielanie obchodných oznámení Správca e-mailom.Toto zasielanie obchodných informácií Správca môže Subjekt údajov kedykoľvek zrušiť. Pre tento účel bude Správca údajov archivovať emailovú adresu Subjektu údajov do doby zrušenia zasielania obchodných oznámení zo strany Subjektu údajov; to sa však nedotýka iných účelov spracovania emailovej adresy Subjektu údajov.
1.2.3. V prípade, že bude Správca užívať Osobné údaje na iný účel, než ktorý je stanovený v bodu 1.2.2., bezodkladne poskytne Subjektu údajov informáciu o tomto inom účele.
1.2.4. Zo strany Správca nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.
1.3. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1.3.1. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť Správcom sprístupnené týmto tretím osobám:
§ - externému poskytovateľovi účtovných a daňovo-poradenských služieb pre spracovanie účtovníctva a daňovej agendy Správca, externému poskytovateľovi právnych služieb;
§ - externému poskytovateľovi platobných služieb na e-shope Správca;
§ - externému poskytovateľovi služieb prepravy;
§ - orgánom verejnej správy;
1.3.2. môžu byť náhodne sprístupnené osobám poskytujúcim Správcovi a/alebo iným príjemcom serverové, webové, cloudové alebo IT služby, alebo osobám, ktoré sú obchodnými partnermi Správca, ak je to potrebné na splnenie uvedených účelov.
1.3.3. Správca nemá v úmysle odovzdať Osobné údaje Subjektu údajov tretím osobám z krajín mimo EÚ a EHP.
1.4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
1.4.1. Osobné údaje Subjektu údajov budú Správcom spracovávané po dobu piatich (5) rokov od uzavretia Zmluvy alebo po dobu nevyhnutnú na plnenie archivačných a iných zákonných povinností Správca podľa platných právnych predpisov, ak trvajú dlhšie ako stanovená doba.
1.4.2. Zasielanie obchodných informácií Správca na emailovú adresu Subjektu údajov môže Subjekt údajov kedykoľvek zrušiť. Pre tento účel bude Správca údajov archivovať emailovú adresu Subjektu údajov do doby zrušenia zasielania obchodných oznámení zo strany Subjektu údajov; to sa však nedotýka iných účelov spracovania emailovej adresy Subjektu údajov.
 
2. Spracovanie údajov na základe súhlasu k odberu newslettera
2.1. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1.1. Návštevník e-shopu aamarket.sk ako fyzická osoba (ďalej len "Subjekt údajov") vyplnením a odoslaním svojej emailovej adresy v žiadosti o zasielanie newsletteru Správca udeľuje Správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len "Súhlas") podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej tiež ako "GDPR"). Tento súhlas je udeľovaný tiež podľa zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov. Správca v súvislosti so spracovaním osobných údajov poskytuje Subjektu údajov podľa čl. 13 GDPR nižšie uvedené informácie.
2.1.2. Správca bude na základe udeleného Súhlasu o Subjektu údajov spracovávať nasledujúce osobné údaje:
§ - emailová adresa;
      (ďalej len "Osobné údaje").
2.2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.2.1. Správca bude na základe tohto Súhlasu spracovávať Osobné údaje pre zasielanie obchodných oznámení správcu, najmä zasielanie zliav na tovar ponúkaný Správcom, zasielanie ponúk a informačných e-mailov o tovare a službách ponúkaných Správcom a ďalších reklamných, marketingových či obchodných oznámení Správcu, vrátane zavedenia prieskumov trhu Správcom.
2.2.2. Zo strany Správca nedochádza na základe Súhlasu k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.
2.2.3. Udelenie Súhlasu nie je zmluvným požiadavkou Správca a nie je ním podmienené ďalšie trvanie akéhokoľvek vzťahu.
2.3. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.3.1. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť Správcom sprístupnené týmto tretím osobám:
§ - osobám poskytujúcim Správcovi a/alebo iným príjemcom serverové, webové, cloudové alebo IT služby.
2.3.2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
2.4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.4.1. Osobné údaje Subjektu údajov budú Správcom spracovávané po dobu potrebnú k naplneniu účelu spracovania Osobných údajov, najdlhšie však päť (5) rokov od udelenia Súhlasu.

3. Spracovanie údajov v súvislostí s vybavovaním podnetov a otázok
3.1. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.1.1. Návštevník e-shopu aamarket.sk ako fyzická osoba (ďalej len "Subjekt údajov") vyplnením a odoslaním kontaktného formulára udeľuje Správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len "Súhlas") podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej tiež ako "GDPR"). Správca v súvislosti so spracovaním osobných údajov poskytuje Subjektu údajov podľa čl. 13 GDPR nižšie uvedené informácie.
3.1.2. Správca bude na základe udeleného Súhlasu o Subjektu údajov spracovávať nasledujúce osobné údaje:
§ - meno a priezvisko;
§ - emailová adresa;
§ - ďalšie informácie zodpovedajúce svojou povahou osobnému údaju, ktoré budú náhodne voľnou formou oznámené Subjektom údajov v kontaktnom formulári, bez toho by sa vyžadovali Správcom;
      (spoločne ďalej len "Osobné údaje").
3.2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.2.1. Správca bude na základe tohto Súhlasu spracovávať Osobné údaje pre kontaktovanie Subjektu údajov, vrátane reakcie na dopyt služieb Správca zo strany Subjektu údajov, vybavovanie žiadostí Subjektu údajov, odpoveď na otázky Subjektu údajov pod.
3.2.2. Zo strany Správca nedochádza na základe Súhlasu k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.
3.2.3. Udelenie Súhlasu nie je zmluvným požiadavkou Správca a nie je ním podmienené ďalšie trvanie akéhokoľvek vzťahu.
3.3 ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV
3.3.1. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť Správcom sprístupnené týmto tretím osobám:
§ - osobám poskytujúcim Správcovi a/alebo iným príjemcom serverové, webové, cloudové alebo IT služby.
3.3.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
3.4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
3.4.1. Osobné údaje Subjektu údajov budú Správcom spracovávané po dobu potrebnú k naplneniu účelu spracovania Osobných údajov, najdlhšie však päť (5) rokov od udelenia Súhlasu.


4. Spracovanie údajov v súvislostí s vybavovaním reklamácie
4.1. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súvislosti s uplatnením reklamácie osobne na predajni, písomne doporučeným listom, telefonicky, emailom alebo faxom Vás Správca informuje o spracovaní osobných údajov, ku ktorému dôjde v rámci procesu reklamačného konania.
4.2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.2.1. Správca spracováva Osobné údaje získané od Subjektu údajov na základe začatého reklamačného konania prostredníctvom e-shopu, emailu, faxu, telefonického kontaktu alebo osobného kontaktu:
§ - meno a priezvisko;
§ - údaje spojené s dopravou (dodacia adresa);
§ - fakturačné údaje (IČO, DIČ, sídlo, údaj o platcovi DPH);
§ - kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefón);
§ - údaje spojené s platbou (bankové spojenie);
§ - ďalšie informácie zodpovedajúce svojou povahou osobnému údaju, ktoré budú náhodne voľnou formou oznámené Subjektom údajov bez toho by sa vyžadovali Správcom;
      (spoločne ďalej len "Osobné údaje").
4.2.2. Osobné údaje Subjektu údajov spracováva Správca iba na účely plnenia zmluvných a zákonných povinností.
4.3. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.3.1 Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť Správcom sprístupnené týmto tretím osobám:
§ - externému poskytovateľovi účtovných a daňovo-poradenských služieb pre spracovanie účtovníctva a daňové agendy Správca, externému poskytovateľovi právnych služieb;
§ - orgánom verejnej správy;
§ - môžu byť náhodne sprístupnené osobám poskytujúcim Správcovi a/alebo iným príjemcom serverové, webové, cloudové alebo IT služby, alebo osobám, ktoré sú obchodnými partnermi Správca, ak je to potrebné na splnenie uvedených účelov.
4.4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.4.1. Osobné údaje Subjektu údajov budú Správcom spracovávané po dobu potrebnú k naplneniu účelu spracovania Osobných údajov, najdlhšie však päť (5) rokov od ukončenia reklamačného konania.

5. Spracovanie údajov na základe súhlasu pri založení používateľského účtu
5.1. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.1.1. Návštevník e-shopu aamarket.sk ako fyzická osoba (ďalej len "Subjekt údajov") vyplnením a odoslaním registračného formulára pre založenie používateľského účtu v rámci e-shopu Správca udeľuje Správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len "Súhlas") podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej tiež ako "GDPR"). Správca v súvislosti so spracovaním osobných údajov poskytuje Subjektu údajov podľa čl. 13 GDPR nižšie uvedené informácie.
5.1.2. Správca bude na základe udeleného Súhlasu o Subjektu údajov spracovávať nasledujúce osobné údaje:
§ - emailová adresa;
§ - ďalšie informácie zodpovedajúce svojou povahou osobnému údaju, ktoré budú náhodne voľnou formou oznámené Subjektom údajov v administrácii používateľského účtu v rámci e-shopu Správca;
      (spoločne ďalej len "Osobné údaje").
5.2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.2.1. Správca bude na základe tohto Súhlasu spracovávať Osobné údaje pre založenie a vedenie používateľského účtu Subjektu údajov v rámci e-shopu Správca, vedenie evidencie objednávok Subjektu údajov u Správcu v užívateľskom účte Subjektu údajov, predvyplnenie údajov pri zadaní novej objednávky Subjektom údajov, vedenie zoznamu želaní Subjektu údajov vo vzťahu k tovaru ponúkanému Správcom v e-shope.
5.2.2 Zo strany Správca nedochádza na základe Súhlasu k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.
5.2.3. Udelenie Súhlasu nie je zmluvným požiadavkou Správca a nie je ním podmienené ďalšie trvanie akéhokoľvek vzťahu.
5.3. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.3.1. Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť Správcom sprístupnené týmto tretím osobám:
§ - osobám poskytujúcim Správcovi a/alebo iným príjemcom serverové, webové, cloudové alebo IT služby.
5.3.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
5.4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
5.4.1. Osobné údaje Subjektu údajov budú Správcom spracovávané po dobu trvania aktívneho používania používateľského účtu Subjektu údajov v rámci e-shopu Správca, najdlhšie však päť (5) rokov od posledného prihlásenia Subjektu údajov do užívateľského konta.

6. Spracovanie bankových údajov v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom e-shopu
6.1. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
6.1.1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy na tovar zakúpený na e-shope aamarket.sk alebo osobne na predajni bude Správca spracovávať Osobné údaje Subjektu údajov a údaje o jeho bankovom spojení, ktoré Subjekt údajov uviedol osobne alebo odoslal prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke aamarket.sk.
6.2. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
6.2.1. Správca nemá v úmysle odovzdať Osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
6.3. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
6.3.1. Osobné údaje Subjektu údajov budú Správcom spracovávané po dobu potrebnú k naplneniu účelu spracovania Osobných údajov, najdlhšie však päť (5) rokov od oznámenia údajov. Údaje budú spracované len v nevyhnutnom rozsahu pre vykonanie príslušnej peňažnej transakcie a súčasne k preukázanie skutočnosti, že uhradená kúpna cena bola Subjektu údajov vrátená na bankový účet uvedený Subjektom údajov.

7. Použitie súborov cookie a analýza webových stránok
7.1. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.1.1. Cookie súbory neslúži a ani neumožňujú osobnú identifikáciu Subjektu údajov, ktorí navštívia webové stránky Správca. Cookie súbory sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané prostredníctvom prehliadača lokálne v počítači, smartfóne či inom zariadení, pomocou ktorého je webová stránka zobrazená a slúži napríklad na zapamätanie prihlasovacích údajov Subjektu údajov.
7.2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.2.1. S cieľom zlepšiť fungovanie svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít používa Správca na svojich webových stránkach cookie súbory.
7.2.2. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona má Subjekt údajov právo sa rozhodnúť, či povolí cookie súbory na svojom zariadení, a to prostredníctvom nastavenia svojho prehliadača.
7.2.3. Subjekt údajov, ktorý nezmenil nastavenie nainštalovaného softvéru, súhlasí s ukladaním cookie súborov vo svojom zariadení.
7.2.4. Na analýzu webových stránok pomocou cookie súborov používa Správca službu Google Analytics, ktorá spracováva informácie o užívaní webových stránok Správca v nepersonalizované (anonymne) forme. Zberu cookie súborov a ich analýze prostredníctvom služby Google Analytics môže návštevník webové stránky zabrániť okrem iného tiež zmenou nastavenia prehliadača.

8. Použitie údajov na účely hodnotenia internetového obchodu na heureka.sk
8.1. POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
8.1.1. Návštevník e-shopu aamarket.sk ako fyzická osoba (ďalej len "Subjekt údajov") nezaškrtnutím políčka vo formulári objednávky a jej odoslaním udeľuje Správcovi súhlas so zaslaním emailového dotazníka v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop Správca zapojený.
8.2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
8.2.1. Správca bude na základe udeleného Súhlasu Subjektu údajov spracovávať nasledujúce Osobné údaje za účelom skvalitnenia poskytovaných služieb a analýzy spokojnosti zákazníkov s ponúkanými produktmi a kúpou.
§ - emailová adresa;
8.3. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
8.3.1. Osobné údaje Subjektu údajov sú Správcom sprístupnené týmto tretím osobám:
§ - pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia využíva Správca spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu pre tieto účely môže odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a emailovú adresu Subjektu údajov. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže Subjekt údajov kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade námietky už dotazník nebudeme ďalej zasielaný.
8.4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
8.4.1. Osobné údaje Subjektu údajov budú Správcom a ním poverenou osobou spracovávané max. do doby 30 dní od ukončenia platnosti spracovateľskej zmluvy medzi Správcom a prevádzkovateľom portálu heureka.sk.

9. Ďalšie práva Subjektu údajov
9.1. V súlade s predpismi na ochranu osobných údajov má Subjekt údajov tieto práva:
9.1.1. PRÁVO NA PRÍSTUP k Osobným údajom u Správca, čo znamená, že Subjekt údajov môže kedykoľvek požiadať o potvrdenie Správca, či Osobné údaje sú alebo nie sú spracovávané, a ak sú, potom na aké účely, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho budú spracovávané, či má právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ Osobné údaje boli získané, a či dochádza na základe spracovania Osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovanie. Dotknutá osoba má tiež právo získať kópiu Osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom môže Správca požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov;
9.1.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže kedykoľvek požiadať Správcu o opravu či doplnenie Osobných údajov, ak by boli nepresné či neúplné;
9.1.3. PRÁVO NA VYMAZANIE Osobných údajov, čo znamená, že Správca musí vymazať Osobné údaje ak (i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) Subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší dôvod pre spracovanie, (iii ) Subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, (iv) spracovanie je protiprávne alebo (v) to ukladá zákonná povinnosť;
9.1.4. PRÁVO NA OBMEDZENIA spracovania Osobných údajov, čo znamená, že kým sa nevyrieši sporné otázky ohľadom spracovania Osobných údajov, konkrétne ak (i) Subjekt údajov popiera presnosť Osobných údajov, (ii) spracovanie je protiprávne, ale namiesto vymazania Osobných údajov chce Subjekt údajov ich spracovanie iba obmedziť, (iii) Správca už Osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Subjekt údajov áno, alebo (iv) ak Subjekt údajov vznesie námietku proti spracovaniu podľa bodu 9.1.6., tak Správca môže mať Osobné údaje iba uložené a ďalšie spracovanie je podmienené súhlasom Subjektu údajov, prípadne tým, že tieto Osobné údaje sú potrebné z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov;
9.1.5. PRÁVO NA PRENOSITELNOSŤ údajov, čo znamená, že Subjekt údajov má právo získať Osobné údaje, ktoré poskytol Správcovi so súhlasom na spracovanie alebo na účely plnenia zmluvy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ďalej má právo, ak je to technicky uskutočniteľné, aby Správca údaje preniesol inému správcovi;
9.1.6. PRÁVO NAMIETAŤ proti spravovaní Osobných údajov, čo znamená, že Subjekt údajov môže u Správca podať písomnú či elektronickú námietku voči spracovaniu Osobných údajov, čím spôsobí, že Správca Osobné údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami subjektu údajov alebo jeho právami a slobodami.
9.2. Všetky svoje práva, stanovené predchádzajúcim odstavcom, môže Subjekt údajov uplatniť u Správca buďto písomnou formou doporučeného listu alebo elektronickou formou na Kontaktných údajoch Správca.
9.3. Ďalej má Subjekt údajov právo podať sťažnosť proti spracovaniu Osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (web: www.uoou.sk)

10. Zabezpečenie Osobných údajov
Osobné údaje Subjektu údajov sú zabezpečené pomocou technických a organizačných opatrení proti strate, prístupu neoprávnených osôb, ich pozmeňovaniu, rozširovaniu či inému neoprávnenému spracovaniu.

U našich sprostredkovateľov (prepravných spoločností apod.) vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia je platné a účinné od 25.5.2018.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.